Γεωργοκτηματικόν δάνειον Δραχ. διακοσίων 200 Εθνικής Τραπέζης

Για την ιστορία αναφέρουμε -ανατρέχοντας στο μικρό γενεαλογικό δένδρο των οικογενειών του χωριού Κολυβάτα που έχουμε ήδη αρχίσει τη σύνταξή του- ότι ο Ανδρέας Βρεττός ποτέ Ιωάννου που έλαβε το «Γεωργοκτηματικόν δάνειον Δραχ. διακοσίων 200 Εθνικής Τραπέζης» ήταν ο πολλάκις για τις προφητείες του μνημονευόμενος από τους συγχωριανούς μου μπάρμπα Ανδρέας Βρεττός (Κουκουγιάννης), πατέρας του Γιάννη Βρεττού (Κουκουγιάννη). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι φέρεται να έχει δηλώσει στο πιο κάτω έγγραφο  «άγνοιαν γραμμάτων», ενώ επικρατούσε μέχρι πρότινος η άποψη ότι ήταν εγγράματος και ότι οι προφητείες του ήταν αποτέλεσμα της ενασχόλησής του με διάφορα βιβλία της εποχής του.

Οι εγγυητές είναι οι δυό προπάπποι μου: 1) Ο Κωνσταντίνος (Κωσταντής) Ιωάννου Κολυβάς (Πεντεσπίτης), πατέρας του παππού μου Νικολέτου Κολυβά (Καραΐσκου) και προπάππος μου από την πλευρά της μάνας μου και 2)  ο Σπυρίδων Κωνσταντίνου Κολυβάς, πατέρας του άλλου παππού μου Γιάννη Κολυβά (Τσιρογιάννη) και προπάππος μου από την πλευρά του πατέρα μου. Και οι τρεις αναφερόμενοι έμεναν τότε στην περιοχή «Μπούχαλη»  («Πεντεσπιτέϊκα») στο χωριό Κολυβάτα του τότε Δήμου Καρυάς.


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΔΡ. 1 ΜΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1901 (Εγχάρακτος Σφραγίδα)

Εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων
Γεωργίου του Α’.
Αριθ. τετρακοσχιλιοστός πεντακοσιοστός τριακοστός πρώτος 4531

Γεωργοκτηματικόν δάνειον Δραχ. διακοσίων 200 Εθνικής Τραπέζης.

Εν Λευκάδι τη εικοστή πρώτη 21 του μηνός Ιανουαρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού πέμπτου 1905 έτους, ημέρα Παρασκευή. Εν τω ενταύθα Υποκαταστήματι της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, κειμένω εν τη παρά το αγορείον οικία Βαλαωρίτου όπου κληθείς μετέβην Eνεφανίσθησαν ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Λευκάδος Σπυρίδωνος Π. Κομπίτση κατοίκου της πόλεως ταύτης ενταύθα εδρεύοντος, και των υπογεγραμμένων γνωστών μοι μαρτύρων πολιτών Ελλήνων ενηλίκων μη υπαγομένων εις ουδεμίαν του νόμου εξαίρεσιν και επί τούτω προσκληθέντων. Αφ’ ενός ο κ. Αντώνιος Π. Γιαλινάς Διευθυντής του εν Λευκάδι Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης κάτοικος Λευκάδος, εκπροσωπών υπό την ιδιότητά του ταύτην το ενταύθα Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, και αφ’ ετέρου οι Ανδρέας Βρεττός ποτέ Ιωάννου, Κωνσταντίνος Κολυβάς ποτέ Ιωάννου και Σπυρίδων Κολυβάς του Κωνσταντίνου κτηματογεωργοί και κάτοικοι του χωρίου Αλεξάνδρου του Δήμου Καρυάς, άπαντες γνωστοί και άσχετοι συγγενείας προς εμέ και τους υπογεγραμμένους μάρτυρας και αιτησάμενοι την σύνταξιν του παρόντος εγγράφου δανείου συνωμολόγησαν και συνεβάλοντο τα επόμενα. Ότι επί τη βάσει του άρθρου τρίτου 3 της από 2 Δεκεμβρίου 1896 ενενηκοστού έκτου έτους συμβάσεως της Κυβερνήσεως μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ήτις ενεκρίθη δια του υπό στοιχ. ΒΥΞΑ’. Νόμου της 8 ογδόης Ιανουαρίου 1897 εννενηκοστού εβδόμου έτους και δυνάμει του παρόντος ο ανωτέρω Ανδρέας Βρεττός εδανείσθη και έλαβε παρά του ενταύθα Υποκαταστήματος της άνω Τραπέζης, εις Γεωργοκτηματικόν δάνειον δραχμάς διακοσίας 200 αποδοτέας εις το ενταύθα ρηθέν κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης την εικοστήν πρώτην του μηνός Οκτωβρίου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού πέμπτου 1905.

georgoktimatikon_daneion1

Από της λήξεως δε της προθεσμίας οφείλεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης οχλήσεως ο μέχρις εξοφλήσεως τόκος υπερημερίας [προστίθενται οι εξής λέξεις: «προς οκτώ τοις εκατόν 8%» (υπογραφή: Σ. Π. Κομπίτσης)] και παν έξοδον.

Οι δε εμφανισθέντες Κωνσταντίνος Κολυβάς και Σπυρίδων Κολυβάς εγγυώνται αλληλεγγύως προς αλλήλους και προς τον δανειζόμενον Ανδρέαν Βρεττόν υπέρ τούτου προς την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως και ενεχόμενοι εις ολόκληρον έκαστος μέχρις εντελού εξοφλήσεως της προς την Τράπεζαν οφειλής δια τε το κεφάλαιον, τους τόκους και τα έξοδα κατά τας διατάξεις του ανωτέρω νόμου ΒΥΞΑ’. και του άρθρου 3 τρίτου της δι’ αυτού κυρωθείσης συμβάσεως, ων έχουσι πλήρη γνώσιν. Εν τέλει εδήλωσαν οι συμβαλλόμενοι Ανδρέας Βρεττός, Κωνσταντίνος Κολυβάς, Σπυρίδων Κολυβάς άτι υποβάλλονται και εις τας διατάξεις του από 11 Απριλίου 1859 υπό στοιχ. ΦΚΣ’. Νόμου περί της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, παραιτούμενοι απολύτως παντός προνομίου και δικαιώματος πηγάζοντος τυχόν εκ της Ιονίου Νομοθεσίας. Πάντα δε ταύτα εδήλωσεν ότι απεδέχθη και ο Διευθυντής κ. Αντ. Π. Γιαλινάς. Προς βεβαίωσιν των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν έγγραφον όπερ ανεγνώσθη ευκρινώς και εντόνως τοις εμφανισθείσι και προς τους προς τούτο προσκληθέντας μάρτυρας Κωνσταντίνον Φραγκούλην έμπορον και Φίλιππον Μακρυγιώργον εμπορομεσίτην, κατοίκους της πόλεως ταύτης, βεβαιωθέν δε υπογράφεται παρ’ αυτών και εμού, εκ του των Ανδρέου Βρεττού και Κωνσταντίνου Κολυβά δηλωσάντων άγνοιαν γραμμάτων.

Οι μάρτυρες Οι εγγράμματοι συμβαλλόμενοι
Κων. Φραγκούλης Α. Π. Γιαλινάς
Φίλιππος Μακρυγιώργος Σπυρ. Ιωάν. Κολυβάς
Ο Συμβολαιογράφος
(Τ. Σ.) Σπυρίδων Π. Κομπίτσης

Εντέλλεται προς πάντα μεν κλητήρα να εκτελέση ζητηθείς το παρόν συμβόλαιον, προς πάντας δε τους Εισαγγελείς να ενεργήσωσι το καθ’ εαυτούς και προς άπαντας τους Διοικητάς και άλλους αξιωματικούς της δημοσίου δυνάμεως να δώσωσι χείρα βοηθείας όταν νομίμως ζητηθώσι.
Προς βεβαίωσιν τούτου το πρωτότυπον του παρόντος υπεγράφη παρ’ εμού του Συμβολαιογράφου.

Εν Λευκάδι την 21 Ιανουαρίου 1905

Ο Συμβολαιογράφος
(Τ. Σ.) Σπυρίδων Π. Κομπίτσης

Αριθ. απογράφου 1936 ότι ά. εκτελεστόν απόγραφον
Εν Λευκάδι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος
(Τ. Σ.) Σπυρίδων Π. Κομπίτσης

Σφραγίδα, Σ. Π. ΚΟΜΠΙΤΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΞΩΦΛΗΘΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΚ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ, 25 ΝΟΕΜ. 1905


Πηγή:
Προσωπικό αρχείο Λάκη Κ. Κολυβά (Μπερδεμπέ)

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Κοινωνικά θέματα, Κολυβάτα, Παλιά χαρτιά

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s